Arboconvenanten:
Overheidsbeleid en rapportages

Laatste update: 21 juni 2006

Arbomonitor  
  De jaarlijkse stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, op basis van onderzoeken en projecten van de Arbeidsinspectie..  
Arbobalans  
  De jaarlijkse stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, op basis van kerncijfers en indicatoren van het Ministerie va SZW  
Voortgangsrapportages SZW  
  De stand van zaken, knelpunten en resultaten van arboconvenanten  
CBS Rapport arbeidsomstandigheden  
  Ook het CBS verzamelt gegevens over arbeidsomstandigheden en legt die vast in een rapport. Aan onderzoekers geen gebrek in Nederland!  
Basisdokumenten arboconvenanten  
  Belangrijke beleidsnota's  
Farboregeling en arbolijst  
  Voor het fiscaal vriendelijk afschrijven van arbo-investeringen  

Voor bijna alle op deze pagina geplaatste dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk (gratis te downloaden) 

Arbomonitor:

Hierin wordt op grond van informatie die verzameld is gedurende bedrijfsbezoeken door de Arbeidsinspectie, een representatief beeld geschetst van de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Er vindt dus een monitoring naar bedrijven plaats. Ge´nventariseerd is in welke mate bedrijven voldoen aan een aantal verplichtingen die vastgelegd zijn in de Arbeidsomstandighedenwet en ook wordt aandacht geschonken aan specifieke arbeidsrisico's.
Tenslotte is ge´nventariseerd in welke mate de bedrijven bekend zijn met de arboconvenanten-aanpak.

arbomonitor 1997 (111kB)
arbomonitor 2000 (177kB)
arbomonitor 2001 (509kB)

arbomonitor 2002 (594kB)

Arbobalans:

Jaarlijks overzicht van de arbeidsomstandigheden in Nederland.
Hiervoor worden recente onderzoeksgegevens van het CBS, de Arbeidsinspectie en andere instanties gebruikt.
De Arbobalans geeft cijfermatig inzicht en gegevens over aanpak en ontwikkelingen op het terrein van arbeidsomstandigheden.

arbobalans 1998 (persbericht)
arbobalans 1999 (298kB)
arbobalans 2000 (774kB)
persbericht behorend bij arbobalans 2000
arbobalans 2001 (457kB)
arbobalans 2002 (555kB)
aanbiedingsbrief arbobalans 2002 (31kB)
arbobalans 2003 (697kB)
arbobalans 2004 (2106kB!!)
arbobalans 2005 (2820kB!!)


Voortgangsrapportages SZW

Evaluatie arboconvenanten 1999-2002 (pdf-dokument,159kB)

Jaarrapport arboconvenanten 2003 (pdf-dokument, 159kB)

Aanbiedingsbrief behorend bij Jaarrapport 2003(pdf-dokument 18kB)

Jaarapport arboconvenanten 2004 (pdf-dokument,270kB)

Arboconvenant en CAO (pdf-dokument 28kB)

CBS Rapport arbeidsomstandigheden:

Het CBS verzamelt gegevens over belastende factoren in het werk. Ook worden aspecten van fysieke en psychische werkbelasting, belasting door omgevingsfactoren en biologische en chemische belasting beschreven.

Voor het verzamelen van informatie worden twee gegevensbronnen van het CBS gebruikt, te weten
de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en het Permanent onderzoek leefsituatie (POLS). Anders dan in de Arbomonitor vindt hier een monitoring naar personen plaats.

arbeidsomstandigheden 2001 (357kB)
arbeidsomstandigheden 2002 (268kB)

Basisdokumenten arboconvenanten

Verklaring van sociale partners in de Stichting van de Arbeid, december 1998 - de gezamenlijke verklaring met het kabinet waarmee bonden en werkgeversorganisaties het startschot voor de eigen achterban losten (74kB)

'Arboconvenanten nieuwe stijl, beleidsstrategie voor de komende vier jaar (1999-2002)', het regeringsbeleid m.b.t. arboconvenanten (220kB).

Arboconvenanten nieuwe stijl: meer veiligheid en gezondheid op het werk, een brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Te bestellen bij het ministerie of te downloaden vanaf deze lokatie.(258kB)

Notitie over de tweede fase arboconvenanten (arboplusconvenanten)(pdf-dokument, 119kB).
Zie ook de betreffende pagina op deze site

Beantwoording kamervragen over convenanten: er zijn in de kamer heel wat vragen gesteld over arboconvenanten. Geniet van het vraag-en-antwoord-spel (117kB)

Brief van de minister van VWS, mede namens de staatssecretaris van SZW , aan de tweede kamer n.a.v. een motie om arboconvenanten te bespoedigen.(33kB)

Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden: zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 187/1999 (87kB)-inclusief overzicht hoogrisicobedrijfstakken en prioritaire arbeidsrisico's. Inmiddels worden gee nieuwe subsidies meer verstrekt!

 

Farboregeling en arbolijst/ subsidieregeling arbovriendelijke middelen

Om het investeren in goede arbeidsomstandigheden te vergemakkelijken, heeft de regering destijds de zgn. 'FARBO-regeling' getroffen, die het mogelijk maakt deze investeringen fiscaal-vriendelijk af te schrijven. Deze regeling is met ingang van 2005 vervallen en vervangen door een nieuwe subsidieregeling.

Klik hier voor de nieuwe regeling

Klik hier voor een overzicht van de oude regelingen