Etikettering gevaarlijke stoffen

De etiketten van veel stoffen moeten de voorgeschreven symbolen en R- en S zinnen bevatten. De indeling is afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Ook als de stof b.v. voor intern gebruik in een andere verpakking wordt gedaan blijft deze verplichting bestaan.

Laatste update: 9 oktober 2001

Symbool Aanduiding Categorie Betekenis
Ontplofbaar E Ontplofbaar Stoffen die door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken kunnen ontploffen
Oxiderend O Oxiderend Stoffen die na contact met brandbaar materiaal, brand c.q. ontploffing kunnen veroorzaken.
Zeer licht ontvlambaar F+ Zeer licht ontvlambaar Vloeistoffen die een vlampunt hebben < 0 °C en een kookpunt =< 35 °C
Licht ontvlambaar F Licht ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt < 21 °C en > 0 °C of een vlampunt < 0°C en een kookpunt > 35 °C;
Vaste stoffen die zelf kunnen ontbranden of ontvlambaar zijn na een kortdurend kontakt met een ontstekingsbron;
Gassen die met lucht ontvlambaar zijn;
Stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen
Geen symbool - Ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt > 21 °C en < 55 °C
Zeer vergiftig T+ Zeer vergiftig LD50 rat =< 25 mg/kg (oraal);
LD50 rat =< 50 mg/kg (via huid);
LC50 rat =< 0,25 mg/liter in 4 uur (via inademing)
Zie tevens verklaring onderaan deze pagina
Vergiftig T Vergiftig LD50 rat 25 - 200 mg/kg (oraal);
LD50 rat 50 - 400 mg/kg (via huid);
LC50 rat 0,25 - 1 mg/liter in 4 uur (via inademing)
Zie tevens verklaring onderaan deze pagina
Schadelijk Xn Schadelijk LD50 rat 200 - 2000 mg/kg (oraal);
LD50 rat 400 - 2000 mg/kg (via huid);
LC50 rat 1 - 5 mg/liter in 4 uur (via inademing)
Zie tevens verklaring onderaan deze pagina
Corrosief of bijtend C Corrosief of bijtend Stoffen die de ongeschonden huid van een proefdier over de volledige dikte kunnen aantasten
Irriterend Xi Irriterend Stoffen die huidontstekingen of oogbeschadigingen kunnen veroorzaken
Milieugevaarlijk N Milieugevaarlijk Stoffen die onmiddelijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren
T Carcinogeen Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend zijn of stoffen die beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens
Xn Carcinogeen Stoffen die in verband met hun mogelijk kankerverwekkende eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, waarvan de effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald
T Mutageen Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens mutageen zijn of stoffen die beschouwd worden als mutageen voor de mens
Xn Mutageen Stoffen die in verband met hun mogelijke mutagene eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens
T Teratogeen Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens mutageen zijn of stoffen die beschouwd worden als teratogeen voor de mens
Xn Teratogeen Stoffen die in verband met hun mogelijke teratogene eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens