Arbo toolbox
Tests en checklijsten te over op de arbosite van FNV Bondgenoten
Laatste update:12 mei 2003

arbeidsomstandighedenbeleid
arbodiensten
arbopublikaties FNV Bondgenoten
heftrucks
milieu
pesten en agressie op het werk
RSI
veilig werken
VGWM-commissie
werkdruk
ziekteverzuim en reïntegratie
 
   
 
  ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID
Checklist Risico Inventarisatie en Evaluatie (pdf-dokument):
Sinds 1994 is elk bedrijf verplicht een schriftelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) te hebben.
Plus een bijbehorend plan van aanpak. Omdat het hier regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden betreft, kan de OR driemaal instemmingsrecht doen gelden:
  • over de wijze waarop de RIE wordt uitgevoerd
  • het rapport waarin de risico's worden geïnventariseerd en geevalueerd
  • het maatregelenplan dat volgt op de RIE-rapportage

Hulpmiddel om als werknemersvertegenwoordiging goed voor de dag te komen, en een eigen bijdrage te leveren aan een RIE waar je wat aan hebt is de checklist RIE (pdf-dokument, 118kB)

  ARBODIENSTEN
Checklist die helpt bij het kiezen van een arbodienst: hiervoor moet de werkgever instemming hebben van de OR
Protocol voor de samenwerking tussen OR en arbodienst
  ARBO PUBLIKATIES VAN FNV BONDGENOTEN
Elders op deze site een compleet overzicht
  HEFTRUCKS: VEILIG WERKEN

checklist 'veilig werken met heftrucks'

dezelfde checklist, maar dan als ineraktieve online-test

 
  MILIEU
De checklist milieujaarverslag helpt niet alleen bij het beoordelen van het milieujaarverslag (verplicht voor een beperkt aantal grote milieu-belastende bedrijven), maar helpt je ook om zicht te krijgen op de kwaliteit van het milieubeleid als zodanig. Dus ook nuttig als je eigen bedrijf niet verplicht is om een milieujaarverslag uit te brengen!
   
 
  PESTEN EN AGRESSIE OP HET WERK
Brochure over pesten op het werk, met checklist
Inter-aktieve test over pesten op het werk
Voorbeeldreglement sexuele intimidatie
  RSI
Een bundeling van RSI-tests (7 stuks)
Zijn mijn RSI-klachten veroorzaakt door het werk?
 
  VEILIG WERKEN
Checklijst voor Ondernemingsraden: Veiligheid in de Onderneming
Voorbeeld Ongevalsregistratieformulier
Voorbeeld ongevalsregister
Voorbeeld verzamelstaat: jaarlijks overzicht ongevallen
Vuistregels bij ongevallen
Aandachtspunten ongevalsonderzoek
 
  VGWM-COMMISSIE ONDERNEMINGSRAAD
(VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN, MILIEU)
  Veel Ondernemingsraden stellen een speciale commiissie VGW(M) in, die aandacht besteedt aan Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. In de gereedschapskist tref je de volgende hulpmiddelen aan:
Een 'voorbeeld instellingsbesluit', zeg maar de statuten van de commissie, waarin opgenomen zaken als taken, bevoegdheden, werkwijze enz

Een handreiking (stappenplan) voor het oprichten van een VGWM-commissie (PDF-bestand, 76 kB)

 
  WERKDRUK
Stappenplan voor het aanpakken van werkdruk door werknemers, bedrijfskadergroep en/of ondernemingsraad, met bovendien tips voor een gesprek over werkdruk met de leiding
Werkdruk, waarover praten we dan?
Werkdruk: basisinformatie in het kader van een arboconvenant
Werkdruk: een korte test
Werkdruk: een aantal tests om de oorzaken te achterhalen
 
  ZIEKTEVERZUIM EN REïNTEGRATIE
Het 'Modelprotocol Sociaal-Medische Begeleiding'
Een uitgebreide checklist om het verzuimbeleid te toetsen (en te beïnvloeden) (PDF-bestand, 85 kB)

 

TERUG NAAR TOP PAGINA


 

 


Ik wil nu lid worden van FNV Bondgenoten

 

FNV Bondgenoten - Adviesgroep Kwaliteit van de Arbeid en Milieu - postbus 9208 - 3506 GE Utrecht


Vragen, suggesties, opmerkingen, kritiek? Stuur een mail door te klikken op 'contact' (bovenaan de pagina's van de FNV Bondgenoten-arbosite)


Copyright FNV Bondgenoten
Linken en deeplinken naar pagina's op deze site is uiteraard toegestaan, mits met bronvermelding
Disclaimer
De gebruiker accepteert dat FNV Bondgenoten geen garanties geeft voor de informatie op deze website. Hoewel FNV Bondgenoten al het mogelijke doet om er voor te zorgen dat de informatie op deze website juist, compleet en actueel is, kan FNV Bondgenoten hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
FNV Bondgenoten is niet aansprakelijk voor schade- of andere claims en eisen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.